Valdymas

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas-bendrovės vadovas (direktorius) ir kolegialus valdymo organas-bendrovės valdyba.

Bendrovei vadovauja direktorius Kęstutis Kazlauskas, gyvenimo aprašymas (CV)

Bendrovės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininko pavaduotojas

  • Arūnas Čekanauskas-UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinis direktorius (nepriklausomas valdybos narys)

Valdybos nariai:

  • Romualdas Sakalauskas-Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas
  • Inga Gužienė-Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautoja
  • Asta Dambrauskienė-UAB „Mažeikių autobusų parkas“ vyriausioji buhalterė (nepriklausomas valdybos narys)

Pastaba: Valdybos nariams tantjemos ar kitoks atlygis nėra mokamas.

Valdybos narių privačių ir viešųjų interesų deklaracijas galima rasti www.vtek.lt

UAB ,,Mažeikių vandenys" valdymo struktūros schema

UAB ,,Mažeikių vandenys" įstatai

Dėl Mažeikių rajono savivaldybės lūkesčių, susijusių su UAB ,,Mažeikių vandenys"