Valdymas

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas - bendrovės vadovas (direktorius) ir kolegialus valdymo organas - bendrovės valdyba.

Bendrovei vadovauja direktorius: Kęstutis Kazlauskas - Gyvenimo aprašymas(CV)

Bendrovės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas:

  • Alfonsas Žiulpa - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas

Valdybos nariai:

  • Arūnas Čekanauskas - UAB "Mažeikių šilumos tinklai" generalinio direktoriaus pavaduotojas (nepriklausomas valdybos narys)
  • Inga Gūžienė - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautoja
  • Asta Dambrauskienė - UAB "Mažeikių autobusų parkas" vyriausioji buhalterė (nepriklausomas valdybos narys)

Pastaba: Valdybos nariams tantjemos ar kitoks atlygis nėra mokamas.

Valdybos narių privačių ir viešųjų interesų deklaracijas galima rasti www.vtek.lt

 UAB ,,Mažeikių vandenys" valdymo struktūros schema 

UAB ,,Mažeikių vandenys" įstatai