Valdymas

Bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas-bendrovės vadovas (direktorius) ir kolegialus valdymo organas-bendrovės valdyba.

Bendrovei vadovauja direktorius Kęstutis Kazlauskas, gyvenimo aprašymas (CV)

Bendrovės valdybos sudėtis:

Valdybos pirmininkas:

  • Alfonsas Žiulpa-Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas

Valdybos nariai:

  • Arūnas Čekanauskas-UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ generalinio direktoriaus pavaduotojas (nepriklausomas valdybos narys)
  • Inga Gūžienė-Mažeikių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautoja
  • Asta Dambrauskienė-UAB „Mažeikių autobusų parkas“ vyriausioji buhalterė (nepriklausomas valdybos narys)

Pastaba: Valdybos nariams tantjemos ar kitoks atlygis nėra mokamas.

Valdybos narių privačių ir viešųjų interesų deklaracijas galima rasti www.vtek.lt

 UAB ,,Mažeikių vandenys" valdymo struktūros schema 

UAB ,,Mažeikių vandenys" įstatai