Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas  (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl: 

      • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

      • pavojaus aplinkai;

      • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

      • neteisėtos veiklos finansavimo;

      • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

      • neteisėtu būdu įgyto turto;

      • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; 

      • kitų pažeidimų (detaliau žr. Įstatyme).

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu. 

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti: 

       • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;

       • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas; 

      • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas, kuriame nustatomi įstaigose diegiamų vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų reikalavimai, jų funkcionavimas, informacijos apie pažeidimus teikimas, tyrimas, tvarkymas ir konfidencialumo užtikrinimas įstaigoje. 

UAB „Mažeikių vandenys“ veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su UAB „Mažeikių vandenys“ arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą UAB „Mažeikių vandenys“, ją gali pateikti vienu iš šių būdų: 

       •  Per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:

           • elektroninio pašto adresu pranesk@mvandenys.lt pateikus užpildytą formą  arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą ar gim. datą, darbovietę, kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti) bei nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Įstatymu. Užpildyta pranešimo apie pažeidimą forma arba pranešimas laisva forma gali būti siunčiami paštu, adresu UAB „Mažeikių vanduo“, Skuodo g. 24, Mažeikiai. Tokiu atveju rekomenduojama pranešimus įdėti į atskirą voką ir ant voko nurodyti, kad tai yra pranešimas teikiamas vadovaujantis Įstatymu.

    • Tiesiogiai UAB „Mažeikių vandenys“ kompetentingo subjekto funkcijas vykdančiai (-iam) Buhalterinės apskaitos skyriaus vyres. buhalterei Sandrai Martinkienei, el. p. s.martinkiene@mvandenys.lt, tel. +37065972535 arba atvykus į Skuodo g. 24, Mažeikiai.

Informuojame, kad Jums pateikus pranešimą apie galimą pažeidimą per vidinį informacijos apie pažeidimus UAB „Mažeikių vandenys“ teikimo kanalą, Jūsų asmens duomenis UAB „Mažeikių vandenys“ tvarkys informacijos apie galimą pažeidimą administravimo ir vertinimo tikslu. Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą (teisinius pagrindus, saugojimo terminus, duomenų subjekto teises ir kt.) skaitykite šiame privatumo pranešime. Prašome susipažinti su privatumo pranešimu prieš teikiant pranešimą.

     • Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

              • pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

              • būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;

             • vadovaujantys ar kompetentingo subjekto funkcijas vykdantys, su UAB „Mažeikių vandenys“ darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys, patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

          • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;

            • yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;

           • asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su UAB „Mažeikių vandenys“ nebesieja darbo ar kiti teisiniai santykiai.

     • Viešai. Viešai informacija apie pažeidimą gali būti teikiama, siekiant pranešti apie gresiantį pavojų žmonių gyvybei, visuomenės sveikatai ar aplinkai, kai siekiant užkirsti kelią tokiai grėsmei būtina imtis skubių veiksmų ir dėl laiko stokos nėra galimybių apie pažeidimą pranešti kitais būdais arba kitais būdais pranešus apie pažeidimą nebuvo laiku imtasi reikiamų veiksmų. Viešai informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, siekdamas gauti Įstatyme nustatytas pranešėjams taikomas garantijas, su prašymu turi kreiptis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą.

UAB „Mažeikių vandenys“ yra patvirtintas informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas, kuris nustato vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautų pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo tvarką. Su šiuo aprašu galite susipažinti čia.

Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, teisinės gynybos priemonės, kuriomis saugoma nuo neigiamo poveikio priemonių, kaip nurodyta Įstatymo 11 straipsnio 3, 5 dalyse: 

            • Kai neigiamas poveikis daromas asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, jis pateikia pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai, kuri sprendžia klausimą dėl asmens pripažinimo pranešėju;

            • Informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo, pranešėjas ir Įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje nurodyti asmenys (pranešėjo šeimos nariams, giminaičiams, kolegos) dėl patiriamų neigiamo poveikio priemonių nulemtų padarinių gali kreiptis į teismą.

Asmens, teikiančio informaciją apie pažeidimus, teises ir garantijos bei atsakomybės už informacijos atskleidimą netaikymas, kaip nustatyta Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje: 

              • Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Įstatyme nustatyta tvarka.

              • Kai informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo Įstatyme nustatyta tvarka pateikia informaciją, susijusią su komercine (gamybine) paslaptimi, profesine paslaptimi, banko paslaptimi, įstaigos konfidencialia informacija ar informacija apie privatų asmens gyvenimą, šis informacijos pateikimas nelaikomas komercinės (gamybinės) paslapties, banko paslapties, konfidencialios informacijos ar informacijos apie privatų asmens gyvenimą atskleidimu, išskyrus Įstatymo 4 straipsnio 10 dalyje nurodytą išimtį dėl viešai informacijos apie pažeidimą teikimo, taip pat atvejus, kai profesinę paslaptį sudarančios informacijos pateikimas kompetentingai institucijai prieštarautų atskiras profesines veiklas reglamentuojantiems įstatymams ir Europos Sąjungos teisei.

          • Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

         • Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.

         • Jeigu informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo informaciją pateikė anonimiškai, Įstatymo 8 straipsnyje nustatytos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės taikomos tais atvejais, kai jo tapatybė buvo atskleista ir būtina jį apsaugoti nuo neigiamo poveikio.

       • Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, užtikrinamas konfidencialumas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą tyrimo rezultatų.

Konfidencialumas gali būti neužtikrinamas, kai: 

            • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

            • asmens pateikta informacija yra žinomai melaginga.  

UAB „Mažeikių vandenys“ kompetentingo subjekto funkcijas vykdanti Buhalterinės apskaitos skyriaus vyres. Buhalterė Sandra Martinkienė administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, teikia konfidencialias konsultacijas asmenims, svarstantiems teikti ir pateikusiems informaciją apie pažeidimą.

Konfidencialios konsultacijos teikiamos:  

            • Elektroniniu paštu, adresu s.martinkiene@mvandenys.lt

            • Telefonu +37065972535.

 

Informacija apie statistinius duomenis:

Klientų patogumui nuo rugsėjo 1 d. keičiasi klientų aptarnavimo laikas. Klientai aptarnaujami be pietų pertraukos: I-IV 8:00 iki 17:00 val., V 8:00 iki 15:45 val.  Primename, kad siekiant taupyti Jūsų laiką, rekomenduojame rinktis kokybiškai ir patogiai, nuotoliniu būdu teikiamas paslaugas skambinant telefono numeriu +37062534386 arba kreipiantis el. paštu prasymai@mvandenys.lt